Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. PREAMBULE

Tyto obchodní podmínky (dále též jen „OP“) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.okruhari.cz, který je provozován společností Okruháři, s.r.o., se sídlem Ostrovačická 935, 64100 Brno, IČO: 02704897, DIČ: CZ02704897, sp. zn. C 82173, vedená u Krajského soudu v Brně  (dále jen „Prodávající či Provozovatel“).

Tyto OP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti stran v oblasti prodeje služeb a zboží mezi Provozovatelema druhou smluvní stranou         (dále jen „Kupující“). 

OP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístněné na adrese www.okruhari.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. 

Odchylná ujednání ve smlouvě mají vždy přednost před ustanovením těchto OP. Ustanovení OP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu s Prodávajícím lze uzavřít v českém jazyce. 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto OP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi podrobně seznámit.

  1. DEFINOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ PRÁVNÍHO VZTAHU

  1. Kupující/ Účastník

Kupujícím je spotřebitel nebo osoba která spotřebitelem není, obvykle podnikatel.
Kupující se v případě zakoupení účasti na bezpečnostní motocyklové akci stává tzv. Účastníkem.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nezbytné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na příslušných nákupních dokladech.

Podnikatelem se rozumí jiná osoba než spotřebitel, tedy zejména:

-     osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

-     osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),

-     osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. příslušníci svobodných povolání), 

-      osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního právního předpisu.

Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je podnikatelem dle zákonné definice, výslovně neupravené těmito OP ani výslovně neupravené kupní smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

  1. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

Rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“) obsahuje nabídku služeb a zboží Prodávajícího, nabídka služeb Prodávajícího spočívá například v kurzu bezpečné jízdy na motocyklu, zážitkových kurzech apod.

Ceny jsou ve webovém rozhraní standardně uvedeny s daní z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a včetně všech souvisejících poplatků. Pro Kupujícího, který je spotřebitelem, jsou před uzavřením smlouvy zobrazeny konečné ceny včetně DPH a všech dalších poplatků. Nabídka Prodávajícího a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Je-li ve webovém rozhraní uvedena cena, rozumí se jí cena bez nákladů souvisejících s dodáním zboží. Po dokončení výběru služeb a zboží jsou Kupujícímu zobrazeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním služeb a zboží.

Je-li ve webovém rozhraní uvedena cena, dojde k uzavření kupní smlouvy způsobem stanoveným v těchto OP. Použití ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

Je-li ve webovém rozhraní uvedena cena, dojde k uzavření kupní smlouvy následujícím způsobem. Kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář může obsahovat zejména informace o objednávaném zboží či službách (objednávané zboží či služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní), způsobu úhrady jejich ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby nastalé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky  (například písemně či telefonicky) či o zajištění zaplacení ceny.

Smluvní vztah z kupní smlouvy vzniká doručením přijetí objednávky (akceptace), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu e-mailemneprodleně po odeslání objednávky s připojeným textem těchto OP, a to na e-mailovou adresu Kupujícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li ve webovém rozhraní uvedena cena, dojde k uzavření smlouvy následujícím způsobem. Prostřednictvím webového rozhraní, e-mailem, telefonicky, poštou nebo jiným způsobem je možné Prodávajícímu doručit nezávaznou poptávku. Na základě takové poptávky zašle Prodávající Kupujícímu e-mailem návrh na uzavření kupní smlouvy. Smluvní vztah vzniká v tomto případě doručením přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy (akceptací), které Kupující zašle Prodávajícímu. K uzavření smlouvy může dojít také v písemné formě.

Veškeré nabídky prodeje zboží či poskytnutí služeb uvedené na webové stránce jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily povinnosti ze smluvních vztahů vůči Prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Některé druhy méně prodávaného zboží není Prodávající schopen z kapacitních a ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat. Při objednávce zboží na zakázku se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu zálohu v dohodnuté výši na prodejní cenu zboží. Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohy Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební a dodací podmínky uvedené v části 5 a 6 těchto OP. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nabídka a ceny uváděné na e-shopu Prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „DODACÍ PODMÍNKY“. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím.

Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví prodávajícího (výhrada vlastnického práva).

 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • Online platba kartou (okamžitá platba přes platební bránu GoPay)
  • Bankovní převod (zálohová faktura, výběr měny Kč nebo €) na účet společnosti Okruháři, s.r.o. vedený u Fio Banky, číslo účtu: 2800595478/2010, IBAN: CZ8420100000002800595478, SWIFT kód: FIOBCZPPXXX, a to do tří (3) dnů ode dne po provedení objednávky.
  • Online bankovní převod (rychlý převod peněz z vaší banky přes platební bránu PayPal)

Po připsání peněz na účet Prodávajícího je Kupujícímu zaslán doklad o zaplacení.

Ceny za náklady na platbu, které budou případně Kupujícímu přičteny k ceně zboží či služeb se zobrazují v elektronickém nákupním košíku v závislosti na výběru země dodání před potvrzením objednávky.

Zaplacený účastnický poplatek za bezpečnostní motocyklovou akci se (mimo rámec zákonného oprávnění Kupujícího odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem) nevrací, účastník je však kdykoli oprávněn převést svoji účast na jinou osobu.

V případě, že bude akce zrušena ze strany provozovatele, zavazuje se provozovatel bez zbytečného odkladu uspořádat akci náhradní, a to v nejbližším možném termínu. V takovém případě nejde o zrušení smlouvy o poskytnutí služeb, ale o změnu termínu konání ze strany provozovatele.

  1. DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu ve webovém rozhraní. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 3 dny u zboží, které je skladem. V běžných případech zboží Prodávající expeduje do 1 pracovního dne od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Pokud zboží skladem není, ale je možné ho objednat, bude u dané položky uvedeno „NA DOTAZ“ a v tomto případě je lhůta dodání sdělena Prodávajícím individuálně (telefonicky, případně e-mailem).

V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku. Dodací lhůta začíná běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Ceny za náklady na dopravu se zobrazují v elektronickém nákupním košíku v závislosti na výběru země dodání.  

  1. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. EET potvrzení v případě online platby kartou v košíku eshopu bude zasláno Kupujícímu emailem nejbližší pracovní den, ihned po zpracování údajů z platební brány. Tato skutečnost bude uvedena i na faktuře.

Loading...