Obchodní podmínky | Okruháři.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a bezpečnostní pravidla akce Okruhové dny na SPZkách

Čl. I Definování účastníků právního vztahu

Provozovatelem je Okruháři, s.r.o., Ostrovačická 935/63, Žebětín, 641 00 Brno, Identifikační číslo 02704897, Spisová značka: C 82173 vedená u Krajského soudu v Brně

 1. Účastníkem je osoba, která se přihlásí prostřednictvím přihlašovacího formuláře na těchto stánkách nebo jiným způsobem a jeho účast bude Provozovatelem potvrzena.
 2. Pravidla uvedené v těchto podmínkách se týkají všech akcí, pořádaných provozovatelem, není-li uvedeno jinak.

Čl. II Účastnický poplatek

 1. Účastnický poplatek je možné uhradit převodem na náš účet, nebo online platbou prostřednictvím platební brány GoPay, nebo službou PayPal.Více informací o těchto způsobech úhrady účastnického poplatku je možné naléztna stránkách poskytovatelů těchto služeb:https://www.gopay.com/cs ; respektive https://www.paypal.com/cz. Využitím platební metody prostřednictvím platební brány GoPay, nebo službyPayPal účastník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami užití těchto platebních metod.
 2. Při platbě prostřednictvím brány GoPay dostáváme částku okamžitě.
 3. Pokud si zvolíte možnost platby převodem je pro dokončení rezervace nutné zaslat platbu za objednané služby v plné výši na účet společnosti Okruháři, s.r.o. vedený u Fio Banky,č.ú.: 2800595478/2010, IBAN: CZ8420100000002800595478,SWIFT kód: FIOBCZPPXXX, a to do tří (3) dnů ode dne po provedení registrace. PAž po připsání platby za účastnický poplatek na tento účet Vám, rezervujeme pro Vás místo na naší akci. V případě odeslání objednávky v kratší době než 5 dnů před zahájením akce je nezbytné, aby nejpozději 3 dny před začátkem akce byla platba za účastnický poplatek y peníze připsánay na našem účtu, v opačném případě nelze garantovat, že objednávka bude zaregistrována a platba zpracována.
 4. Účastník po připsání platby na účet provozovatele obdrží příjmový pokladní doklad.

Čl. III Storno platby

 1. Zaplacený účastnický poplatek se nevrací, účastník je však kdykoli oprávněn převést svoji účast na jinou osobu.
 2. V případě, že bude akce zrušena ze strany provozovatele, zavazuje se provozovatel bez zbytečného odkladu uspořádat akci náhradní a to v nejbližším možném termínu.

Čl. IV Odpovědnost provozovatele a účastníků

 1. Účastník se zavazuje dodržovat bezpečnostní a organizační pravidla definovaná provozovatelem okruhu. S těmito pravidly bude účastník seznámen na začátku akce. Účastník potvrdí skutečnost, že byl seznámen s pravidly a pravidlům porozuměl, svým podpisem. V případě, že se účastník s bezpečnostními pravidly odmítne seznámit, nebude na okruh připuštěn. V případě, že účastník nebude rozumět bezpečnostním pravidlům, je povinen o této skutečnosti informovat organizátora a požadovat individuální vysvětlení.
 2. Účastník se zavazuje respektovat pokyny organizátorů akce a jimi pověřených osob.

Čl. V. Předpoklady bezpečné účasti

 1. Účastník výslovně prohlašuje, že je mu více než 18 let, je plně způsobilý k právním úkonům a jeho schopnost k řízení motocyklů není omezena. Účastník výslovně prohlašuje, že je zcela zdráv a netrpí žádnou nemocí, která by mohla snížit jeho schopnost k bezpečné účasti na akci.
 2. Účastník dále prohlašuje, že jeho motocykl je v řádném technickém stavu.
 3. Účastník výslovně prohlašuje, že nezamlčel pořadateli žádné rozhodné skutečnosti, které by mohli mít vliv na bezpečné a řádné absolvování akce.
 4. Netrpí žádným onemocněním ani nepožívá žádné léky, které by v důsledku mohli mít vliv na bezpečné a řádné absolvování akce.
 5. Účastník výslovně prohlašuje, že Provozovateli nezamlčel žádné skutečnosti, které mohou mít za následek vznik škody.

Čl. VI. Ochrana osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajůobsažených v tomto formuláři správcem: Okruháři, s.r.o., Ostrovačická 935/63, Žebětín, 641 00 Brno, Identifikační číslo 02704897, Spisová značka: C 82173 vedená u Krajského soudu v Brně (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři a také pro fotografie, audio a audiovizuální nahrávky pořízené během akce pořádané Provozovatelem, a to na dobu neurčitou. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Dále také souhlasím s použitím fotografií, audio a audiovizuálních nahrávek mé osoby pořízených během akce Provozovatele pro použití na webovém portálu www.okruhari.cz a pro propagacibudoucích akcí Provozovatele.

 • Účel zpracování osobních údajů

  V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

 • Prohlášení správce

  Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němužbyly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Čl. VII. Bezpečnostní pravidla akce

Účastník je povinen dodržovat tyto zásady jízdy na závodní dráze:

 1. Účastník se zúčastňuje jízdy po dráze na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či na majetku nastalé při takovéto jízdě. Každý účastník je povinen počínat si tak, aby nedošlo při jízdě ke škodě na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům jízdy. Účastník plně odpovídá za škody jím způsobené.
 2. Závodní dráha není veřejnou komunikací a na jízdu po dráze se nevztahuje zákonné ani smluvní pojištění odpovědnosti za škodu / havarijní pojištění.
 3. Účastník - řidič musí mít platný řidičský průkaz, nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky ani ve stavu snížené pozornosti a koncentrace. Provozovatel je oprávněn provést dechovou zkoušku a účastník tuto zkoušku nesmí odmítnout. Vozidlo musí být v řádném technickém stavu.
 4. Z vozidla nesmí unikat žádné kapaliny a musí mít řádně nahuštěné pneumatiky. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřipustit vozidlo nebo účastníka k jízdě po dráze anebo účastníka bez náhrady z jízdy vyloučit.
 5. Každý účastník v automobilu je povinen použít bezpečnostní pás a doporučuje se použít ochrannou přilbu. Při jízdě na motocyklu je každý účastník povinen mít kombinézu s chrániči, jezdeckou obuv, rukavice a přilbu. Vybavení musí být určeno k jízdě na motocyklu. Spolujezdec přísně zakázán při jízdě na motocyklu po závodní dráze.
 6. Každý účastník je povinen řídit pouze motocykl, který uvedl ve svém profilu jezdce a který tak na akci přihlásil. Za porušení této povinnosti je povinen účastník uhradit pořadateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Tato pokuta bude splatná ihned.

  Řízení motocyklu pod vlivem alkoholu je přísně zakázáno. Každý účastník akce je povinen podrobit se na vyzvání pořadatele orientační dechové zkoušce. Pokud bude dechovou zkouškou zjištěno, že účastník akce je pod vlivem alkoholu, bude účastník akce z akce okamžitě vyloučen bez nároku na vrácení startovného.

 7. Účast na akci bude povolena pouze motocyklům, které jsou bezpečné a jejichž technický stav splňuje technické požadavky uvedené v pravidlech akce. Technický stav motocyklu účastníka a jeho oblečení bude přezkoumán při technické přejímce. V případě, že budou zjištěny závady, může být ze strany pořadatele účastníkovi zamezena účast na akci a to do doby, než budou zjištěné závady účastníkem odstraněny. V tomto případě nelze vyžadovat vrácení startovného ani jeho poměrné části.
 8. Účastník smí na dráhu vjíždět a z ní vyjíždět jen na místech k tomu určených. Je povinen dbát pokynů pracovníků zajišťujících provoz na závodní dráze a jet po dráze pouze ve směru hodinových ručiček rychlostí max. 90 km/h. Otáčení a couvání je zakázáno. Při poruše nebo havárii musí účastník odstavit vozidlo na krajnici a vyčkat příjezdu odtahového vozidla. Zastavení či stání na dráze je zakázáno, stejně jako vlečení vozidel. Účastník nesmí vytvořit na dráze překážku provozu.
 9. Účastník je povinen přizpůsobit jízdu po závodní dráze a její rychlost svým schopnostem, stavu vozidla, stavu závodní dráhy a aktuálním klimatickým podmínkám. Pro jízdu na dráze dále přiměřeně platí následující ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích v platném znění (pravidla silničního provozu): § 5 odst. 1 písm. a), b), § 5 odst. 2 písm. a) až e), § 6 odst. 1 písm. a), 2, 3 (základní povinnosti řidiče), § 9 odst. 5 (zákaz bočního sezení na motocyklu), § 11 odst. 2, § 12 odst. 3, 5 a 7 (způsob jízdy), § 16 (objíždění), § 17 odst. 2, 3 (předjíždění), § 19 odst. 1 (vzdálenost mezi vozidly), § 23 odst. 1, 3 (vjíždění na dráhu), § 26 odst. 1, 2, § 27 odst. 1 písm. a), b), e), n) a r) (zákaz zastavení a stání), § 30 (znamení o změně směru jízdy), § 36 odst. 2 (opuštění dráhy při závadě), § 45 odst. 1 (překážka provozu), § 47 odst. 1,2,3 a 4 (dopravní nehody).
 10. Zahájení jízdy bude signalizováno pokynem pořadatelské služby. Ukončení jízdy bude signalizováno na výjezdu z dráhy pořadatelskou službou červeným praporem a účastník jízdy je povinen ihned dráhu opustit.
 11. Vstup do prostoru před boxy (pit lane) je povolen pouze účastníkům akce, kteří se na akci řádně přihlásili nebo osobám, kterým pořadatel udělil povolení ke vstupu. Totéž platí i pro obslužnou komunikaci. V boxech platí absolutní zákaz kouření! Obslužná komunikace je pouze jednosměrná! Smí se po ní jezdit maximální rychlostí 20 km/h. Do protisměru se smí vozidlo pouze tlačit. V paddocku se smí vozidla pohybovat rychlostí chůze. Při nedodržení těchto pokynů bude účastník okamžitě vyloučen z akce bez nároku na vrácení startovného. Děti do ukončeného 15 roku nesmí vstupovat do boxů, na pitlane ani na parkoviště závodních vozů! Stejně tak je dětem do 15 let přísně zakázán vstup na obslužnou komunikaci. Na závodišti se nesmí vyskytovat žádná domácí zvířata.
 12. Každý účastník akce je povinen seznámit se, znát a respektovat význam vlajek a vlajkové signalizace, při pohybu po závodní dráze sledovat stanoviště traťových komisařů, věnovat pozornost vlajkové signalizaci a řídit se pokyny traťových komisařů. Za opakované nerespektování vlajkové signalizace může pořadatel akce účastníka z akce vyloučit bez nároku na vrácení startovného.
 13. Každý účastník akce je povinen zúčastnit se rozpravy s jezdci, která se koná ráno před akcí. Za neúčast na rozpravě s jezdci může být účastník z akce vyloučen bez nároku na vrácení startovného. Každý účastník a jeho pomocník musí dbát pokynů pořadatele a jeho zmocněnců. Nedodržení těchto pokynů, především ohrožování neohleduplnou jízdou a nedbalost bude potrestáno okamžitým vyloučením z akce bez nároku na vrácení startovného.
 14. Každý účastník akce je povinen dodržovat základní pravidla pohybu na závodní dráze:

  Při nájezdu na závodní dráhu neohrozit ostatní jezdce na dráze. Jezdec, který najíždí na závodní dráhu, se musí přesvědčit, že se po dráze neblíží jiní jezdci a pokud ano, musí si počínat tak, aby jim nezkřížil stopu nebo je jinak donutil neočekávaně měnit směr a rychlost jízdy.

  Při opouštění závodní dráhy a vjezdu do boxů signalizovat zdvižením levé paže svůj úmysl opustit závodní dráhu jezdcům jedoucím za ním. Při tom je nesmí ohrozit neočekávanou změnou směru jízdy nebo bezdůvodným zpomalením.

  Při opouštění závodní dráhy se musí držet mimo závodní stopu.

  • v prostoru boxové uličky (pitlane) se pohybovat maximální povolenou rychlostí.
  • na dráze si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení ostatních jezdců, kteří se pohybují po závodní dráze. Zejména neměnit bezdůvodně směr jízdy, neočekávaně zpomalovat nebo zastavovat na dráze, otáčet se a pohybovat se do protisměru a to ani v případě, že opustil dráhu v místě, kde by bylo otáčení vozidla a návrat na dráhu možné.

  V případě, že má jezdec závadu na motocyklu nebo v případě havárie, musí okamžitě opustit závodní dráhu. Jezdci jsou za všech okolností povinni dbát pokynů traťových komisařů a řídit se jimi.

 15. Vždy dodržovat pokyny osob vykonávajících funkci pořadatele, a to po celou dobu pobytu ve sportovním areálu závodního okruhu.
 16. Každý účastník akce se akce účastní na vlastní nebezpečí a nese odpovědnost za škody způsobené motocykly ve svém užívání nebo vlastnictví. Účastník se vzdává nároku na náhradu škod vzniklých v průběhu akce, a to ze strany pořadatele, personálu okruhu, lékařského personálu, majitele závodní dráhy, sponzorů, poskytovatelů služeb a jiných osob, které se podílí na organizaci akcí, kromě škod vzniklých na životě a zdraví, které by byly zapříčiněny porušením zákonných povinností výše zmíněnými osobami nebo jejich zaměstnanci. Toto vyloučení odpovědnosti vstupuje v platnost okamžikem vyjádření souhlasu s pravidly účasti při elektronickém odeslání přihlášky na akci nebo při přihlášení přímo na místě.
 17. Každý účastník se musí na akci řádně přihlásit prostřednictvím přihlášky. Pořadatel přihlášku účastníka na akci potvrdí, pokud účastník uhradí včas do tří (3) dnů od odeslání přihlášky a řádně startovné a pokud jsou na akci, na kterou se účastník přihlásil, volná místa.
 18. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za krádež motocyklu, poškození motocyklu nebo jeho příslušenství a dílů, krádeže nebo poškození majetku jezdců a týmů vzniklého v průběhu akce. Pořadatel neručí za věci a majetek, který si účastník akce přiveze s sebou do místa konání akce.

  V případě, že nastane, nezávisle na vůli pořadatele, okolnost bránící pořadateli v pořádání akce, je pořadatel oprávněn akci odvolat či přerušit a nelze vyžadovat vrácení startovného.

 19. Tato pravidla účasti na akci a všeobecné podmínky účasti vstupují v platnost 1.1.2014. Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla změnit nebo doplnit, ale musí o tom všechny účastníky akcí informovat. V případě, že účastník nesouhlasí se změnami v pravidlech, které pořadatel provedl až poté, co se účastník na akci přihlásil, má účastník akce právo zrušit svoji přihlášku na akci a požadovat vrácení již uhrazeného startovného. Pořadatel akce je povinen v takovém případě startovné bez zbytečného prodlení vrátit.

Obchodní podmínky pro nákup fotografií

1. Vymezení pojmů

 1. Poskytovatel - Poskytovatelem služby prodeje fotografií je společnost Okruháři s.r.o., IČO: 027 04 897, se sídlem Ostrovačická 935/63, Žebětín, 641 00 Brno. Poskytovatel vykonává majetková autorská práva a/nebo licenční oprávnění k Fotografiím a je plně oprávněn poskytnout Nabyvateli licenci k jejich užití za podmínek upravených těmito obchodními podmínkami. Poskytovatel je plátcem DPH.
 2. Nabyvatel - Nabyvatelem je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala Poskytovateli objednávku a jíž Poskytovatel uděluje licenci k užití fotografií způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto obchodních podmínkách.
 3. Objednávka - Objednávkou se rozumí elektronická objednávka Fotografií umístěná na webových stránkách Poskytovatele (www.okruhari.cz).
 4. Fotografie - Fotografií se rozumí rozmnoženina pořízená fotografickou technikou: pozitivní kopie, případně negativ, diapozitiv, analogový či digitální záznam na libovolném elektronickém nosiči, umístěná v elektronické podobě v databázi Poskytovatele přístupné na stránkách Poskytovatele, kterou Nabyvatel uvedl v objednávce a o jejíž užití způsobem vybraným v Objednávce, k jehož dodržení se odesláním Objednávky Nabyvatel zavazuje, má Nabyvatel zájem.
 5. Licence - Licencí se rozumí oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví Fotografii ve smyslu ustanovení § 2358 Občanského zákoníku, a to způsobem a v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami, které uděluje Poskytovatel Nabyvateli. Licence je účinná okamžikem připsání ceny fotografie na účet poskytovatele při její bezhotovostní platbě, nebo předáním ceny fotografie poskytovateli při platbě v hotovosti.
 6. Odměna – se rozumí peněžité plnění poskytnuté Nabyvatelem Poskytovateli za udělení Licence ke k Fotografii, která je uvedena v Objednávce.
 7. Občanský zákoník – znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 8. Bankovní účet Poskytovatele
 9. č.ú.: 2800595478/2010 Fio Banka,
  IBAN: CZ8420100000002800595478,
  SWIFT kód: FIOBCZPPXXX
 10. Strana či Strany – se rozumí jednotlivé či společné označení Nabyvatele a Poskytovatele.

2. Předmět obchodních podmínek

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytnutí Licence k užití Fotografií Poskytovatelem Nabyvateli.

3. Práva a povinnosti Nabyvatele

 1. Rozsah Licence – Licence se uděluje jako nevýhradní, poskytuje se pro neomezené území, po celou dobu trvání majetkových práv a je poskytována za Odměnu.
 2. Úpravy Fotografie - Fotografie nesmí být bez výslovného souhlasu Poskytovatele měněna či jakkoli zpracována, nesmí k ní být přidávány ani z ní odstraňovány jednotlivé části s výjimkou běžných výřezů, které podstatným způsobem charakter a kompozici Fotografie nemění. Nabyvatel je dále povinen dodržovat formát, v němž Fotografii z databáze Poskytovatele odebral. Nabyvatel nesmí užít Fotografie takovým způsobem, že by mohlo dojít k snížení jejich hodnoty.
 3. Dodané Fotografie jsou určeny pro soukromé účely a jejich užití - rozmnožování, rozšiřování, pronajímání, půjčování a vystavování - není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele dovoleno.

4. Odměna a platební podmínky

 1. Odměna za poskytnutí Licence k Fotografii je stanovena jednotlivě jako peněžitá úplata za každou Licenci k Fotografii zvlášť, a to v závislosti na velikosti formátu, v němž může být Nabyvatelem užita. V databázi Poskytovatele jsou ceny uvedeny u jednotlivých Fotografií a jejich formátů. Uvedené výše Odměny jsou konečné bez příslušné výše daně z přidané hodnoty (DPH). V případě zaslání objednaných Fotografií pozemní poštou se konečná výše ceny Objednávky zvyšuje o poštovné ve výši stanovené v ceníku Poskytovatele uvedeném na webových stránkách Poskytovatele (www.okruhari.cz).

5. Objednávka a dodání Fotografií

 1. Provedení Objednávky – Objednávku lze provést na stránkách Poskytovatele (www.okruhari.cz). V Objednávce Nabyvatel vybere Fotografie, jejich formát, množství a vybere způsob doručení Fotografií.
 2. Platba Odměny - Platba Odměny závisí na Nabyvatelem zvoleném způsobu doručení Fotografií. V případě volby dodání objednaných Fotografií na dobírku je platba provedena zástupci doručovatele Fotografií hotovostní platbou při předání. V ostatních případech je platba Odměny provedena bezhotovostně na Bankovní účet Poskytovatele, nebo online platbou prostřednictvím platební brány GoPay, nebo PayPal. Více informací o těchto způsobech úhrady platby Odměny je možné naléztna stránkách poskytovatelů těchto služeb:https://www.gopay.com/cs ; respektive https://www.paypal.com/cz. Využitím platební metody prostřednictvím platební brány GoPay, nebo službyPayPal účastník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami užití těchto platebních metod.
 3. Dodání Fotografií - Dodání objednaných Fotografií je závislé na zvoleném způsobu doručení objednávky. V případě volby dodání na dobírku je Objednávka zpracována neprodleně po jejím přijetí a objednané Fotografie jsou zaslány ihned po jejich vyvolání. V případě jiného způsobu dodání je Objednávka zpracována až po přijetí požadované platby Odměny na Bankovní účet Poskytovatele. Místem dodání zboží (v případě fyzicky vyvolaných Fotografií) je adresa uvedená Nabyvatelem v Objednávce (není-li v poznámce k Objednávce uvedeno jinak).
 4. Zpracování Objednávky - Poskytovatel si na zpracování Objednávky (vyvolání Fotografií, příprava datových souborů) vyhrazuje dobu 10 pracovních dnů. Dodací lhůta objednaných Fotografií je dohodnuta v přiměřené lhůtě po zpracování Objednávky.
 5. Objednávka datových souborů obsahujících Fotografie- Datové soubory s elektronickým formátem Fotografií jsou po přijetí požadované platby Odměny Poskytovatelem odeslány elektronickou poštou na e-mailovou adresu zadanou v Objednávce Nabyvatelem.
 6. Datové soubory je možné nahrát do elektronické úschovny na webový portál zvolený Poskytovatelem, z nějž si jej bude moci Nabyvatel stáhnout. Za tuto službu si je Poskytovatel oprávněn účtovat dodatečný poplatek ve výši 50,-Kč.
 7. Jiný způsob dodání Fotografií a platby Odměny - Jiný způsob dodání Fotografií a platby Odměny je možný na základě dohody Nabyvatele s Poskytovatelem.
 8. Náklady na použití komunikačních prostředků při objednávání a dodání Fotografií hradí ta Strana, které tyto náklady vznikly.

6. Sankce

 1. Smluvní pokuta za porušení podmínek užití Licence - Poruší-li Nabyvatel licenční ujednání obsažené v čl. 3 těchto obchodních podmínek, či jiné zákonem stanovené povinnosti užití Licence je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené majetkové či nemajetkové újmy.

7. Volba práva

 1. Právní vztah mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

8. Odstoupení od smlouvy

 1. Nabyvatel, který je spotřebitelem dle § 419 Občanského zákoníku, je oprávněn odstoupit od smlouvy na dodání Fotografií a související Licence uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí Fotografií, jestliže se nejedná o dodávku Fotografií v digitální formě ve smyslu ustanovení § 1837 písm. l) Občanského zákoníku, v takovém případě práva na odstoupení ve 14 denní lhůtě Nabyvatel nemá. Nabyvateli, který není spotřebitelem, toto právo na odstoupení od smlouvy nepřísluší.

9. Zpracování osobních údajů

 1. Poskytnutí údajů - Nabyvatel je povinen Poskytovateli v Objednávce poskytnout platné kontaktní a fakturační údaje.
 2. Užití osobních údajů - Poskytovatel údaje poskytnuté ke zpracování Objednávky užije výhradně pro účely fakturace a doručení Fotografií.
Loading...